شرکت لوکس پن

 

سال اجرای پروژه: 1391

طرف قرداد: شرکت لوکس پن

لینک وب سایت : www.luxpan.ir

تکنولوژی های مورد استفاده:

HTML5 - CSS3 - JQuery - SabaSOA - PHP - MySql