گالری کاظم خانی

 

سال اجرای پروژه: 1391

طرف قرداد: گالری کاظم خانی

لینک وب سایت : www.kzmdeco.com

تکنولوژی های مورد استفاده:

HTML5 - CSS3 - JQuery - SabaSOA - PHP - MySql