قنادی مشاور مهر

 

سال اجرای پروژه: 1391

طرف قرداد: قنادی مشاور مهر

تکنولوژی های مورد استفاده:

HTML5 - CSS3 - JQuery - SabaSOA - PHP - MySql