تعاونی آریان فرش آذر تبریز

 

سال اجرای پروژه: 1391

طرف قرداد: تعاونی آریان فرش آذر تبریز

لینک وب سایت : www.arianfarshazar.ir

تکنولوژی های مورد استفاده:

HTML5 - CSS3 - JQuery - SabaSOA - PHP - MySql