مطالب مرتبط

لیست تعرفه سرویس های اینترنت پرسرعت

 

لیست سرویس های اینترنت پرسرعت با محدودیت حجمی

 

سرویس ماکس رویال
Royal 2Mb Royal 4Mb Royal 6Mb Royal 8Mb Royal 10Mb

یک ماهه - 3 گیگ

17.000 تومان

------ ------ ------ ------

سه ماهه - 7 گیگ

47.000 تومان

سه ماهه - 7 گیگ

57.000 تومان

سه ماهه - 7 گیگ

67.000 تومان

سه ماهه - 7 گیگ

77.000 تومان

سه ماهه - 7 گیگ

87.000 تومان

شش ماهه - 14 گیگ

87.000 تومان

------ ------ ------ ------
 • در صورتی که سرویس‌های فوق بنا به مشکلات مخابراتی پشتیبانی نشود، سرویس مذکور به سرویس پایین‌تر تنزل یافته و به ازاء آن 2GB ترافیک حجمی اضافی به سرویس جدید اضافه خواهد شد.
 • سرویس دانلود بسته شبانه ماکس نت برای این سرویس ها غیر فعال است.

 

سرویس های ویژه ECO
ECO Class

یک ماهه - 2 گیگ

7.500 تومان

سفارش حداقل سه ماهه

بسته شبانه ندارد

 

سرویس های ویژه ECO
ECO Class ECO Class ECO Class ECO VIP

یک ماهه - 4 گیگ

(24 گیگ شش ماهه)

12.000 تومان

یک ماهه - 6 گیگ

(36 گیگ شش ماهه)

17.000 تومان

یک ماهه - 8 گیگ

(48 گیگ شش ماهه)

22.000 تومان

یک ماهه - 8 گیگ

(48 گیگ شش ماهه)

26.000 تومان

شش ماهه شش ماهه شش ماهه شش ماهه
 • ترافیک حجمی مازاد هر ماه، به ماه بعدی منتقل می شود.
 • سرویس دانلود بسته شبانه برای این سرویس ها غیر فعال است.
 • سرویس های Eco Class دارای سرعت 1MB و سرویس Eco VIP دارای سرعت 4MB می باشد.

 

سرویس های با محدودیت حجمی با بسته شبانه
256Kb ~ 384Kb 512Kb 1Mb

یک ماهه

4 گیگ + 2 گیگ شبانه

16.600 تومان

یک ماهه

6 گیگ + 2 گیگ شبانه

23.900 تومان

یک ماهه

5 گیگ + 2 گیگ شبانه

25.700 تومان

سه ماهه

10 گیگ + 6 گیگ شبانه

38.600 تومان

سه ماهه

17 گیگ + 6 گیگ شبانه

61.000 تومان

سه ماهه

6 گیگ + 6 گیگ شبانه

43.000 تومان

شش ماهه

27 گیگ + 12 گیگ شبانه

83.200 تومان

------

شش ماهه

12 گیگ + 12 گیگ شبانه

69.000 تومان

شش ماهه

18 گیگ + 24 گیگ شبانه

77.600 تومان

------ ------
 • منظور از حجم شبانه ذکر شده در جدول فوق، حداقل حجم تبادل شبانه می باشد، که امکان استفاده بیش از آن مقدور و رایگان خواهد بود.
 • در بسته شبانه در مدت زمان تعیین شده (پیش فرض 2 تا 8 صبح) مقدار استفاده حجمی به مقدار 2G در ماه محاسبه و مصرف بیش از آن رایگان خواهد بود.

 

سرویس های ویژه با محدودیت حجمی با بسته شبانه
Max Class 512Kb Max turbo 1Mb Discovery 2Mb VIP 4Mb

یک ماهه

3 گیگ + 2 گیگ شبانه

15.000 تومان

------ ------ ------

سه ماهه

4 گیگ + 6 گیگ شبانه

21.000 تومان

سه ماهه

8 گیگ + 6 گیگ شبانه

48.000 تومان

سه ماهه

10 گیگ + 6 گیگ شبانه

68.000 تومان

سه ماهه

14 گیگ + 6 گیگ شبانه

98.000 تومان

سه ماهه

6 گیگ + 6 گیگ شبانه

27.000 تومان

شش ماهه

13 گیگ + 12 گیگ شبانه

57.000 تومان

شش ماهه

18 گیگ + 12 گیگ شبانه

96.000 تومان

شش ماهه

23 گیگ + 12 گیگ شبانه

134.000 تومان

شش ماهه

23 گیگ + 12 گیگ شبانه

175.000 تومان

یکساله

30 گیگ + 24 گیگ شبانه

118.000 تومان

یکساله

45 گیگ + 24 گیگ شبانه

192.000 تومان

یکساله

60 گیگ + 24 گیگ شبانه

268.000 تومان

یکساله

40 گیگ + 24 گیگ شبانه

325.000 تومان

 • منظور از حجم شبانه ذکر شده در جدول فوق، حداقل حجم تبادل شبانه می باشد، که امکان استفاده بیش از آن مقدور و رایگان خواهد بود.
 • در بسته شبانه در مدت زمان تعیین شده (پیش فرض 2 تا 8 صبح) مقدار استفاده حجمی به مقدار 2G در ماه محاسبه و مصرف بیش از آن رایگان خواهد بود.

 

لیست سرویس های اینترنت پرسرعت با محدودست حجمی

 

سرویس نامحدود اختصاصی (طلایی)
128Kb 256Kb 384Kb 512Kb 1Mb 2Mb

یک ماهه

19.000 تومان

یک ماهه

38.000 تومان

یک ماهه

57.000 تومان

یک ماهه

92.000 تومان

یک ماهه

209.000 تومان

یک ماهه

390.000 تومان

سه ماهه

38.000 تومان

------

------ ------ ------ ------

 

سرویس نامحدود برنزی
256Kb 512Kb 1Mb 2Mb

یک ماهه

18.000 تومان

یک ماهه

33.000 تومان

یک ماهه

47.000 تومان

یک ماهه

101.000 تومان

 

شرایط و ضوابط ارائه سرویس ها

 1. خدمات ارایه شده به مشترکین مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود که به شرح زیر است:
 • مقدار حداکثر مجاز (PLR) بر اساس توافق نامه سطح خدمات - پارامتر a برابر است با 3%.
 • مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency) بر اساس توافق نامه سطح خدمات - پارامتر b برابر است با 150 میلی ثانیه.
 • مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR) – پارامتر c برابر است با 0.125.
 • میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR) برابر است با 72 ساعت.
 1. هزینه نگهداری سرویس های 128K مبلغ 2250 تومان، 256K مبلغ 3000 تومان و بالای 256K مبلغ 3600 تومان می باشد.
 2. هزينه نصب و هزینه رانژه 14,500 تومان مي باشد.
 3. هزينه ترافيک اضافي 1G برابر 3,600 تومان و 3G برابر 10,500 تومان و 5G برابر 17,000 تومان و 20G برابر 56,000 تومان مي باشد.
 4. افزايش ظرفيت به ازاي هر 3G، مبلغ 10,000 تومان و هر 5G، مبلغ 16,000 تومان و هر 20G، مبلغ 53,000 تومان فقط در ابتداي دوره امکان پذير ميباشد.
 5. هزينه IP VALID STATIC در صورت درخواست براي کليه سرويس ها هر ماه 10,000 تومان مي باشد.