مطالب مرتبط

شماره حسابها

بانک ملت :

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۹۸۲۸۲۱۹۲۶

شماره حساب : ٤٢٥١٩٩٦٣٨٤

بانک سامان :

شماره کارت : ۶۲۱۹۸۶۱۰۱۴۸۸۲۰۷۹

شماره حساب : ٩٦٠١٨٠٠١٢٢٥٩٣٧١

بانک ملی :

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۸۶۸۰۱۱۹۳۷

شماره حساب : ٠٣٠٦٢٣٩٣٠٧٠٠٣

به نام رضا نگهبان